หน้าแรก
การบริหารงาน
บุคลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการตัดสินเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค
บุคลากรภายใน
โครงการและกิจกรรม
เสวนา
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเกณฑ์มาตราฐานดนตรีไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการทำนองเสนาะ
อบรมปี่ใน
ค่ายวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน
ประกวดเพลงกล่อมลูก4ภาค
ประเพณีและวันสำคัญ
ถวายพระพร
วันพระราชทานนาม
วันมหิดล
ลอยกระทง
สงกรานต์
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
การจัดการแสดง
ร้องรำทำเพลง
ลีลาวัฒนธรรม
ท่องเที่ยววัฒนธรรม
ต่าง ประเทศ
ใน ประเทศ
ส่งเสริมผ้าไทย
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
พื้นที่ทางวัฒนธรรม
อาคารเรือนไทย
ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)
วิเทศศิลปวัฒนธรรม
เครือข่ายสัมพันธ์
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
ส่วนงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ศิษย์เก่า
สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย
      
                          

          โครงการอบรมเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย สถาบันฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำนองหลักจากเพลงตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย โดยแบ่งเป็นขั้นที่ 1 – 3 , 4 - 6 , 7 - 9 ให้กับครูที่สอนดนตรีไทย เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับทำนองหลักตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่นักเรียนนักศึกษาต่อไป