หน้าแรก
การบริหารงาน
บุคลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการตัดสินเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค
บุคลากรภายใน
โครงการและกิจกรรม
เสวนา
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเกณฑ์มาตราฐานดนตรีไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการทำนองเสนาะ
อบรมปี่ใน
ค่ายวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน
ประกวดเพลงกล่อมลูก4ภาค
ประเพณีและวันสำคัญ
ถวายพระพร
วันพระราชทานนาม
วันมหิดล
ลอยกระทง
สงกรานต์
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
การจัดการแสดง
ร้องรำทำเพลง
ลีลาวัฒนธรรม
ท่องเที่ยววัฒนธรรม
ต่าง ประเทศ
ใน ประเทศ
ส่งเสริมผ้าไทย
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
พื้นที่ทางวัฒนธรรม
อาคารเรือนไทย
ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)
วิเทศศิลปวัฒนธรรม
เครือข่ายสัมพันธ์
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
ส่วนงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ศิษย์เก่า
สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย
      
         

        ประกวดทำนองเสนาะ
          

      ทำนองเสนาะเป็นสุนทรียแห่งวรรณกรรมไทย ที่นับวันจะเลือนหายไปจากการศึกษาและวิถีในสังคม คุณค่าแห่งการอ่านทำนองเสนาะนั้นถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภาษาที่มีความไพเราะ มีการกำหนดแบบแผนการอ่านในแต่ละประเภทไว้ได้อย่างประณีต ไม่ว่าจะเป็น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ซึ่งทางสถาบันฯ ได้เห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะช่วยกันอนุรักษ์โดยเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ่านทำนองเสนาะให้แก่ผู้สนใจทั่วไป โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมาให้แนวทางในการปฏิบัติ เพื่อไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน นักศึกษาแล้วส่งเข้าประกวดโดยมีสถาบันฯเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

 

         กาพย์ยานี ๑๑ 

                   

          วสันตดิลกฉันท์ ๑๔ 

             

       โคลงสี่สุภาพ

             

 

       ทำนองเสนาะ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      "อ่านทำนองเสนาะถวายพ่อ" รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย คณะวิทยากร ครู นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า และเครือข่ายงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล