หน้าแรก
การบริหารงาน
บุคลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการตัดสินเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค
บุคลากรภายใน
โครงการและกิจกรรม
เสวนา
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเกณฑ์มาตราฐานดนตรีไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการทำนองเสนาะ
อบรมปี่ใน
ค่ายวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน
ประกวดเพลงกล่อมลูก4ภาค
ประเพณีและวันสำคัญ
ถวายพระพร
วันพระราชทานนาม
วันมหิดล
ลอยกระทง
สงกรานต์
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
การจัดการแสดง
ร้องรำทำเพลง
ลีลาวัฒนธรรม
ท่องเที่ยววัฒนธรรม
ต่าง ประเทศ
ใน ประเทศ
ส่งเสริมผ้าไทย
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
พื้นที่ทางวัฒนธรรม
อาคารเรือนไทย
ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)
วิเทศศิลปวัฒนธรรม
เครือข่ายสัมพันธ์
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
ส่วนงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ศิษย์เก่า
สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย
      
         

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปี่ใน
         
 

         ปี่ใน เป็นเครื่องดนตรีไทยที่มีลักษณะเฉพาะ ผู้ที่สนใจในการศึกษาวิธีการเป่าปี่ในต้องมีความพยายาม โดยเฉพาะการฝึกหัดขั้นพื้นฐานที่จะทำให้มีทักษะในการเป่าปี่ในได้เป็นอย่างดี สถาบันฯ ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยนำแนวทางการฝึกหัดที่ครูเทียบ คงลายทองได้รับการสืบทอด มาเป็นเนื้อหาสำคัญในการปฏิบัติการ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ อาจารย์ปี๊บ คงลายทอง อาจารย์อนันต์ สบฤกษ์ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีความสามารถในการเป่าปี่ในอยู่แล้วก็สามารถมารับแนวทางเพื่อนำไปปรับใช้ได้เช่นกัน