หน้าแรก
การบริหารงาน
บุคลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการตัดสินเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค
บุคลากรภายใน
โครงการและกิจกรรม
เสวนา
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเกณฑ์มาตราฐานดนตรีไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการทำนองเสนาะ
อบรมปี่ใน
ค่ายวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน
ประกวดเพลงกล่อมลูก4ภาค
ประเพณีและวันสำคัญ
ถวายพระพร
วันพระราชทานนาม
วันมหิดล
ลอยกระทง
สงกรานต์
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
การจัดการแสดง
ร้องรำทำเพลง
ลีลาวัฒนธรรม
ท่องเที่ยววัฒนธรรม
ต่าง ประเทศ
ใน ประเทศ
ส่งเสริมผ้าไทย
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
พื้นที่ทางวัฒนธรรม
อาคารเรือนไทย
ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)
วิเทศศิลปวัฒนธรรม
เครือข่ายสัมพันธ์
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
ส่วนงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ศิษย์เก่า
สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย
      
                

      ค่ายวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน

          ค่ายภาษาและวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน ปรับโครงการมาจากค่ายวัฒนธรรมเดิมซึ่งเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 โดยรับเยาวชนช่วงอายุตั้งแต่ 7 - 12 ปี เข้าค่ายในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน (ปลายเดือนมีนาคมถึงเมษายน) เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้มีพัฒนาการด้านอารมณ์ (E.Q.) อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในค่ายภาษาและวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน เป็นวิธีการหนึ่งนอกเหนือจากวิถีของครอบครัว ที่จะทำให้พัฒนาการของเด็กมีพัฒนการการที่ดีขึ้น ซึ่งจะทำให้เด็กได้มีโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาตนได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และลักษณะนิสัยให้เป็นไปในทางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและมีความพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไปในอนาคต โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น

     • กิจกรรมการเรียนดนตรี

     • กิจกรรมการเรียนนาฏศิลป์

     • ศิลปะ

     • กิจกรรมเสริมทักษะทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรม การเรียนรู้ภูมิปัญญา การเรียนรู้วิถีไทย ทัศนศึกษาและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ

          ซึ่งกิจกรรมกระบวนการที่ค่ายจัดเป็นประสบการณ์ ที่ทำให้เด็กมีการตอบสนองทางร่างกายและจิตใจ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาการทางกาย โดยการแสดงออกทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ กระตุ้นประสาทสัมผัส และสติปัญญาของเด็กๆอันจะก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ดี เกิดความรักความผูกพันธ์ อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของสังคม

         

                     

                     

                     

 

      ค่ายศิลปวัฒนธรรมสำหรับเด็ก มหิดล  ครั้งที่ ๑๗