หน้าแรก
การบริหารงาน
บุคลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการตัดสินเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค
บุคลากรภายใน
โครงการและกิจกรรม
เสวนา
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเกณฑ์มาตราฐานดนตรีไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการทำนองเสนาะ
อบรมปี่ใน
ค่ายวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน
ประกวดเพลงกล่อมลูก4ภาค
ประเพณีและวันสำคัญ
ถวายพระพร
วันพระราชทานนาม
วันมหิดล
ลอยกระทง
สงกรานต์
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
การจัดการแสดง
ร้องรำทำเพลง
ลีลาวัฒนธรรม
ท่องเที่ยววัฒนธรรม
ต่าง ประเทศ
ใน ประเทศ
ส่งเสริมผ้าไทย
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
พื้นที่ทางวัฒนธรรม
อาคารเรือนไทย
ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)
วิเทศศิลปวัฒนธรรม
เครือข่ายสัมพันธ์
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
ส่วนงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ศิษย์เก่า
สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย
      
             

      ถวายพระพร 

          การถวายพระพร เป็นการแสดงพลังความจงรักภักดีที่พสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมใจกันปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นนามที่ได้รับพระราชทาน ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุด สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเป็นข้าพระบาทที่จะได้สนองพระบาทโดยการปฏิบัติงาน นำภาษาและวัฒนธรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา นักศึกษา บุคลากร จึงได้พร้อมใจกันจัดทำโครงการ " ถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช" ภายใต้แนวคิด การถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ " ถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี " ภายใต้แนวคิด การถวายพระพร และการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยโครงการดังกล่าวจะ รวมพลังแสดงพลังความจงรักภักดี โดยการลงนามถวายพระพรลงบนสมุดถวายพระพร และได้จัดทำนิทรรศการพระราชกรณียกิจ และวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจ เผยแพร่ต่อสาธารณะชน ตลอดจนร่วมจุดเทียนถวายพระพร

 

      วันอนุรักษ์มรดกไทย

             สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ได้รับเกียรติให้ประพันธ์บทถวายพระพร และจัดรำถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมมายุ ๕ รอบ ๒เมษายน ๒๕๕๘ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

                     

                     

 

      นิทรรศการศิลปวัฒธรรม

             นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม
พรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ลานศิลา ชั้น ๑ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล