หน้าแรก
การบริหารงาน
บุคลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการตัดสินเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค
บุคลากรภายใน
โครงการและกิจกรรม
เสวนา
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเกณฑ์มาตราฐานดนตรีไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการทำนองเสนาะ
อบรมปี่ใน
ค่ายวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน
ประกวดเพลงกล่อมลูก4ภาค
ประเพณีและวันสำคัญ
ถวายพระพร
วันพระราชทานนาม
วันมหิดล
ลอยกระทง
สงกรานต์
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
การจัดการแสดง
ร้องรำทำเพลง
ลีลาวัฒนธรรม
ท่องเที่ยววัฒนธรรม
ต่าง ประเทศ
ใน ประเทศ
ส่งเสริมผ้าไทย
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
พื้นที่ทางวัฒนธรรม
อาคารเรือนไทย
ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)
วิเทศศิลปวัฒนธรรม
เครือข่ายสัมพันธ์
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
ส่วนงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ศิษย์เก่า
สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย
      
             

       วันสงกรานต์

          ความสำเร็จขององค์กรเกิดขึ้นจากการร่วมมือของบุคลากรในองค์กรทุกฝ่าย นอกจากความรู้ความสามารถและวิธีการที่กำหนดไว้เป็นระเบียบแบบแผนของบุคลากรในองค์กรแล้ว สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้งานสำเร็จผล มีประสิทธิภาพ และทำให้องค์กรมีชื่อเสียงในสังคมการวิชาการและการจัดการศึกษา คือผู้นำองค์กร อาจารย์อาวุโสตลอดจนผู้มีพระคุณ ที่ได้ช่วยรากฐานในการทำงาน จนทำให้องค์กรได้มีการพัฒนาต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น ได้เรียนรู้แนวทางการดำเนินชีวิตเรียนรู้ผู้อื่น ตลอดจนสามารถทำงานได้อย่างมั่นคงและมีความสุขมาจนถึงปัจจุบัน สถาบันฯเกิดขึ้นจากบุคคลจนมีพื้นที่และมีวัฒนธรรมขององค์กร

          เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงบุคคลสำคัญดังกล่าว สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดกิจกรรมเป็นวาระที่สำคัญในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมที่ดีงามให้เกิดขึ้นภายในองค์กรต่อไป