หน้าแรก
การบริหารงาน
บุคลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการตัดสินเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค
บุคลากรภายใน
โครงการและกิจกรรม
เสวนา
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเกณฑ์มาตราฐานดนตรีไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการทำนองเสนาะ
อบรมปี่ใน
ค่ายวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน
ประกวดเพลงกล่อมลูก4ภาค
ประเพณีและวันสำคัญ
ถวายพระพร
วันพระราชทานนาม
วันมหิดล
ลอยกระทง
สงกรานต์
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
การจัดการแสดง
ร้องรำทำเพลง
ลีลาวัฒนธรรม
ท่องเที่ยววัฒนธรรม
ต่าง ประเทศ
ใน ประเทศ
ส่งเสริมผ้าไทย
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
พื้นที่ทางวัฒนธรรม
อาคารเรือนไทย
ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)
วิเทศศิลปวัฒนธรรม
เครือข่ายสัมพันธ์
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
ส่วนงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ศิษย์เก่า
สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย
      
             

       วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

          การดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุ เทคโนโลยี ระบบเศรษฐกิจที่ต้องมีการแข่งขันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การศึกษา การทำงาน ภายใต้แรงกดดันจากภายนอกจนทำให้สภาพทั้งร่างกายและจิตใจอยู่ในภาวะที่อ่อนแรง เหนื่อยล้าในทุกๆวัน การหยุดพักโดยใช้หลักธรรมมาเป็นแรงพัฒนาศักยภาพทั้งภายในภายนอก เป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้ชีวิตมีแนวทางในการปรับตัว ปรับสภาพจิตใจ ให้มีชีวิตที่เป็นสุข สงบและมีสติ พร้อมที่จะได้เผชิญกับเวลาและภารกิจในทุกๆวัน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดโครงการธรรมเพื่อชีวิตในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยใช้กิจกรรมกระบวนการเรื่องการใช้ชีวิตด้วยหลักธรรมมาสร้างเสริมวิถีการดำเนินชิวิตให้มีความสุข สำหรับนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้สนใจทั่วไป ที่จะได้รับและนำแนวการพัฒนาชีวิตมาใช้ในการแก้ปัญหา การปรับตัว และการพัฒนาตนเองให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ท่ามกลางสังคมในปัจจุบัน