หน้าแรก
การบริหารงาน
บุคลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการตัดสินเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค
บุคลากรภายใน
โครงการและกิจกรรม
เสวนา
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเกณฑ์มาตราฐานดนตรีไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการทำนองเสนาะ
อบรมปี่ใน
ค่ายวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน
ประกวดเพลงกล่อมลูก4ภาค
ประเพณีและวันสำคัญ
ถวายพระพร
วันพระราชทานนาม
วันมหิดล
ลอยกระทง
สงกรานต์
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
การจัดการแสดง
ร้องรำทำเพลง
ลีลาวัฒนธรรม
ท่องเที่ยววัฒนธรรม
ต่าง ประเทศ
ใน ประเทศ
ส่งเสริมผ้าไทย
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
พื้นที่ทางวัฒนธรรม
อาคารเรือนไทย
ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)
วิเทศศิลปวัฒนธรรม
เครือข่ายสัมพันธ์
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
ส่วนงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ศิษย์เก่า
สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย
      
                       

          สถาบันฯ จัดให้เรือนไทยเป็นศูนย์กลางการจัดการแสดง โดยจัดทำโครงการร้องรำทำเพลงที่เรือนไทย เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงด้านวัฒนธรรมแก่นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทุกท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากความบันเทิงแล้ว สถาบันฯยังเน้นองค์ความรู้ และคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อสังคม โดยจัดรูปแบบที่หลากหลาย ร่วมมือกับทั้งประชาคมมหาวิทยาลัย ชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรม

                     

                     

 

          ร้องรำทำเพลงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
          ในโอกาสฉลองพระชนมมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

              สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดยศูนย์บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการร้องรำทำเพลงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีการบรรเลงดนตรีไทยเพลงโหมโรงเทิด สธ. การรำถวายพระพร การแสดงวัฒนธรรมผ้าชุด เชียงแสน และรำอาศิรวาท โดยบุคลากรของสถาบันฯและเครือข่ายงานด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ศิษย์ค่ายวัฒนธรรม และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

                     

                     

 

          ร้องรำทำเพลง" วัฒนธรรมผ้า" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

              ร้องรำทำเพลง " วัฒนธรรมผ้า" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ อาคารเรือนไทย (ระเบียบ คุณะเกษม) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล การแสดงฟ้อนหางนกยูง ,การบรรเลง วงพื้นเมืองเหนือ  “ สะล้อ ซอ ซึง ”  การแสดงพิเศษ วัฒนธรรมผ้า ไทยวน,ไทลื้อ,ไทขึน,ไทใหญ่ และพม่าชุด “ ชุมนุมวัฒนธรรมผ้า ล้านนาพัสตราภรณ์ ” การแสดง ฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง การแสดงวัฒนธรรมผ้ากลุ่มชาติพันธุ์  (ลัวะ  ลีซู ม้ง  เมี่ยน  อาข่า  กะเหรี่ยง) ชุด เก็บใบชา หรรษาชาติพันธุ์ 
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

                     

                     

 

          ธ สถิตในดวงใจ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เดินตามรอยพ่อ สุขพอที่พ่อสอน

                 ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ จัดงาน ธ สถิตในดวงใจ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “ เดินตามรอยพ่อ สุขพอที่พ่อสอน ” ณ  อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐  เพื่อเป็นกตัญญุตาบูชาถวายราชสักการะและถวายเกียรติพระอัจฉริยราชา ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน และขอตั้งจิตปฏิญาณด้วยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ จะน้อมนําแนวทางตามพระบรมราโชวาท
และพระราชดํารัสที่ได้พระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติงาน ตั้งใจมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ และประชาชนสืบไป  

               ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและเครือข่าย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล