หน้าแรก
การบริหารงาน
บุคลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการตัดสินเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค
บุคลากรภายใน
โครงการและกิจกรรม
เสวนา
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเกณฑ์มาตราฐานดนตรีไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการทำนองเสนาะ
อบรมปี่ใน
ค่ายวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน
ประกวดเพลงกล่อมลูก4ภาค
ประเพณีและวันสำคัญ
ถวายพระพร
วันพระราชทานนาม
วันมหิดล
ลอยกระทง
สงกรานต์
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
การจัดการแสดง
ร้องรำทำเพลง
ลีลาวัฒนธรรม
ท่องเที่ยววัฒนธรรม
ต่าง ประเทศ
ใน ประเทศ
ส่งเสริมผ้าไทย
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
พื้นที่ทางวัฒนธรรม
อาคารเรือนไทย
ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)
วิเทศศิลปวัฒนธรรม
เครือข่ายสัมพันธ์
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
ส่วนงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ศิษย์เก่า
สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย
      
               

       สังคมในปัจจุบันมีความตระหนักถึงความสำคัญของศิลปะ วัฒนธรรมเทศกาล รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้การตื่นตัวต่อวัฒธรรมอาเซียนประกอบกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของในแต่ละประเทศ เป็นจุดกำเนิดของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัฒนธรรมยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสืบทอดอัตลักษณ์ให้คงอยู่ต่อไป
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงได้รับความสนใจเพิ่มสูงขึ้น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในต่างประเทศของสถาบันฯนั้นมีความพิเศษ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสพื้นที่ผ่านองค์ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ท่องเที่ยวสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยจะมีการบอกเล่าเรื่องราวทางสังคมและวัฒนธรรมผ่านทั้งวิทยากรของสถาบันฯและวิทยากรในพื้นที่ซึ่งเป็นเครือข่ายทางการศึกษา

 

 

         ไทลื้อ 3แผ่นดิน

                     

                     

          ม่วนอีสานเปิดตำนานเวียงจันทน์

                     

                     

             เที่ยวเขมรถิ่นไทย ซัวซเด็ยกัมพูชา

                        

                        

           เยือนถิ่นฉาน วันวานที่เชียงตุง