หน้าแรก
การบริหารงาน
บุคลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการตัดสินเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค
บุคลากรภายใน
โครงการและกิจกรรม
เสวนา
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเกณฑ์มาตราฐานดนตรีไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการทำนองเสนาะ
อบรมปี่ใน
ค่ายวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน
ประกวดเพลงกล่อมลูก4ภาค
ประเพณีและวันสำคัญ
ถวายพระพร
วันพระราชทานนาม
วันมหิดล
ลอยกระทง
สงกรานต์
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
การจัดการแสดง
ร้องรำทำเพลง
ลีลาวัฒนธรรม
ท่องเที่ยววัฒนธรรม
ต่าง ประเทศ
ใน ประเทศ
ส่งเสริมผ้าไทย
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
พื้นที่ทางวัฒนธรรม
อาคารเรือนไทย
ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)
วิเทศศิลปวัฒนธรรม
เครือข่ายสัมพันธ์
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
ส่วนงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ศิษย์เก่า
สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย
      
                    

       วัฒนธรรมผ้าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน ถึงแม้ว่าจะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม แต่งานวัฒนธรรมผ้า ก็ยึดโยงความงดงาม ความเชื่อ ตลอดจนภูมิปัญญา ในแต่ละภูมิภาคให้มีคุณค่าต่อสังคม ถึงแม้ว่าโลกาภิวัฒน์จะทำให้เกิดการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรม แต่การถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นก็ยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในชุมชน สถาบันฯเล็งเห็น ถึงองค์ความรู้ตลอดจนคุณค่าทางสังคม จึงจัดพื้นที่ให้ ตลอดจนให้โอกาสการแสดงออก เพื่อเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์ วัฒนธรรมผ้าไทย

          สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นี้ ทางสถาบันฯได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมผ้าไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหา มหาราชินี โดยเชิญชวนนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล จัดกิจกรรมวัฒนธรรมผ้าไทยเพื่อถวายเป็นราชสักการะ ส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจและเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ที่ทรงพระวิริยะอุตสาหะ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจแก่ปวงชนชาวไทย