หน้าแรก
การบริหารงาน
บุคลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการตัดสินเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค
บุคลากรภายใน
โครงการและกิจกรรม
เสวนา
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเกณฑ์มาตราฐานดนตรีไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการทำนองเสนาะ
อบรมปี่ใน
ค่ายวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน
ประกวดเพลงกล่อมลูก4ภาค
ประเพณีและวันสำคัญ
ถวายพระพร
วันพระราชทานนาม
วันมหิดล
ลอยกระทง
สงกรานต์
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
การจัดการแสดง
ร้องรำทำเพลง
ลีลาวัฒนธรรม
ท่องเที่ยววัฒนธรรม
ต่าง ประเทศ
ใน ประเทศ
ส่งเสริมผ้าไทย
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
พื้นที่ทางวัฒนธรรม
อาคารเรือนไทย
ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)
วิเทศศิลปวัฒนธรรม
เครือข่ายสัมพันธ์
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
ส่วนงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ศิษย์เก่า
สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย
  

                                       

        พิธีไหว้ครูดนตรีไทยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของวัฒนธรรมดนตรีที่สืบทอดมาแต่ครั้งโบราณ  สื่อถึงความกตัญญูกตเวทีที่ศิษย์มีต่อครู โดยการเคารพบูชาระลึกถึงพระคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้  พลังความเชื่อความศรัทธาจากขั้นตอนพิธีการไหว้ครู   ครูผู้ประกอบพิธี  การจัดวางตำแหน่งที่ตั้งขององค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบพิธี  เพลงหน้าพาทย์ที่วงปี่พาทย์บรรเลงประกอบในพิธี   และความตั้งใจมั่นในการระลึกถึงการบูชาครูของศิษย์  เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งควรแก่การปฏิบัติสืบทอดให้คงอยู่สืบไป  จากความสำคัญดังกล่าวสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเชีย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   จึงจัดงานพิธีไหว้ครูดนตรีไทยขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทย  อีกทั้งยังพิธีรับมอบให้เป็นผู้อ่านโองการพิธีไหว้ครูดนตรีไทยให้กับศิษย์เก่าวัฒนธรรมการดนตรีของสถาบันฯซึ่งเป็นบุคลากรที่มีคุณสมบัติพร้อม ได้รับการพิจารณาจากท่านครูผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นการสร้างเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯเพื่อสืบทอดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ซึ่งเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบไป