หน้าแรก
การบริหารงาน
บุคลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการตัดสินเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค
บุคลากรภายใน
โครงการและกิจกรรม
เสวนา
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเกณฑ์มาตราฐานดนตรีไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการทำนองเสนาะ
อบรมปี่ใน
ค่ายวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน
ประกวดเพลงกล่อมลูก4ภาค
ประเพณีและวันสำคัญ
ถวายพระพร
วันพระราชทานนาม
วันมหิดล
ลอยกระทง
สงกรานต์
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
การจัดการแสดง
ร้องรำทำเพลง
ลีลาวัฒนธรรม
ท่องเที่ยววัฒนธรรม
ต่าง ประเทศ
ใน ประเทศ
ส่งเสริมผ้าไทย
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
พื้นที่ทางวัฒนธรรม
อาคารเรือนไทย
ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)
วิเทศศิลปวัฒนธรรม
เครือข่ายสัมพันธ์
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
ส่วนงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ศิษย์เก่า
สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย
      
                   

         ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร) เป็นหน่วยงานหนึ่งของงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 เป็นแหล่งรวมผลงานการบันทึกเสียงข้อมูลเพลงไทยของอาจารย์ประสิทธิ์ ถาวร (ศิลปินแห่งชาติ สาขาดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2531) มีทั้งที่เป็นต้นฉบับเพลงไทยในแถบบันทึกเสียงชนิดม้วน (Reel Tape) จำนวน 694 ม้วน และเป็นสำเนาเพลงในแถบบันทึกเสียงชนิดตลับหรือคาสเส็ท (Cassette Tape) จำนวน 134 ตลับ ซึ่งเป็นผลงานการปรับวงและการบันทึกเสียงเพลงไทยที่เกิดจากการใช้ความรู้ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์ของอาจารย์ประสิทธิ์ ถาวร มาเป็นเวลา 30 ปี โดยทางศูนย์ฯ ได้รวบรวมจัดทำดัชนี สืบค้นประวัติ ถ่ายสำเนาลงเป็นระบบดิจิตอล และบันทึกลงบนฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังได้คัดผลงานบันทึกเสียงทั้งที่เผยแพร่แล้ว และยังไม่เคยเผยแพร่ นำมาจัดเรียงหมวดหมู่ตามลักษณะวงดนตรีไทย โดยใช้ชื่อว่า "สานเสียงและเรียงร้อย" ของอาจารย์ประสิทธิ์ ถาวร ออกมาเผยแพร่ในรูปแบบของซีดี จำนวนทั้งหมด 91 ชุด นอกจากผลงานดังกล่าวแล้ว ผลงานการปรับวงและการบันทึกเสียงเพลงไทยของครูประสิทธิ์ โดยศูนย์ฯ ยังได้จัดให้มีการบันทึกเสียงเพลงในชุด "พระลอ" และ "เพลินเพลงพาทย์ระนาดเอก"บรรเลงโดยศิษย์ของคุณครู นอกจากนั้น ศูนย์ฯ ยังได้จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า เช่น ไหว้ครูศิลปวัฒนธรรมและดนตรีไทย ค่ายวัฒนธรรมภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชน อบรมเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย ร้องรำทำเพลงที่เรือนไทย นิทรรศการหมุนเวียนดนตรีไทย อีกทั้งยังมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัย เผยแพร่และอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีไทย ดนตรีภาคต่างๆ ดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย และในกลุ่มประเทศเอเชียอาคเนย์