หน้าแรก
การบริหารงาน
บุคลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการตัดสินเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค
บุคลากรภายใน
โครงการและกิจกรรม
เสวนา
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเกณฑ์มาตราฐานดนตรีไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการทำนองเสนาะ
อบรมปี่ใน
ค่ายวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน
ประกวดเพลงกล่อมลูก4ภาค
ประเพณีและวันสำคัญ
ถวายพระพร
วันพระราชทานนาม
วันมหิดล
ลอยกระทง
สงกรานต์
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
การจัดการแสดง
ร้องรำทำเพลง
ลีลาวัฒนธรรม
ท่องเที่ยววัฒนธรรม
ต่าง ประเทศ
ใน ประเทศ
ส่งเสริมผ้าไทย
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
พื้นที่ทางวัฒนธรรม
อาคารเรือนไทย
ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)
วิเทศศิลปวัฒนธรรม
เครือข่ายสัมพันธ์
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
ส่วนงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ศิษย์เก่า
สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย
  

 

                

  
 

   ภาคเหนือ         

   
   

                                                                 

 
 

                                                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิราภรณ์   วรรณดี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
                                                                                                         [Curriculum vitae]  
        
 

                                                                        รองศาสตราจารย์ ดรโสภนา ศรีจำปา

 
                                                                                                         [Curriculum vitae]  
      
     ภาคกลาง    
         
 

                                                                                          ดร.ลักขณา     ดาวรัตนหงษ์ 

 
                                                                                                          [Curriculum vitae]                                                           
         
 

   

                                                                                                อาจารย์อนันต์   สบฤกษ์

 

 
                                                                                                          [Curriculum vitae]                                                            
         
 

                                                                         รองศาสตราจารย์ดวงพร  คำนูณวัฒน์ 

 
                                                                                                           [Curriculum vitae]                                                           
      
     ภาคอีสาน    
         
 

                                                                                             อาจารย์วีระพงศ์    มีสถาน 

 
                                                                                                           [Curriculum vitae]                                                             
         
 

                                                                                                ดร.พชร    สุวรรณภาชน์ 

 
                                                                                                           [Curriculum vitae]   
         
 

                                                                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ   บุราสิทธิ์ 

 
                                                                                                           [Curriculum vitae]   
       
     ภาคใต้     
         
 

                                                                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอี่ยม   ทองดี 

 
                                                                                                           [Curriculum vitae]  
       
                                                                                               ดร.นรเศรษฐ์    พิสิฐพันพร  
                                                                                                            [Curriculum vitae]