หน้าแรก
การบริหารงาน
บุคลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการตัดสินเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค
บุคลากรภายใน
โครงการและกิจกรรม
เสวนา
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเกณฑ์มาตราฐานดนตรีไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการทำนองเสนาะ
อบรมปี่ใน
ค่ายวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน
ประกวดเพลงกล่อมลูก4ภาค
ประเพณีและวันสำคัญ
ถวายพระพร
วันพระราชทานนาม
วันมหิดล
ลอยกระทง
สงกรานต์
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
การจัดการแสดง
ร้องรำทำเพลง
ลีลาวัฒนธรรม
ท่องเที่ยววัฒนธรรม
ต่าง ประเทศ
ใน ประเทศ
ส่งเสริมผ้าไทย
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
พื้นที่ทางวัฒนธรรม
อาคารเรือนไทย
ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)
วิเทศศิลปวัฒนธรรม
เครือข่ายสัมพันธ์
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
ส่วนงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ศิษย์เก่า
สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย
  

     งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นพันธกิจหลักของสถาบันฯ โดยมีการบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆในแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ซึ่งถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญทั้งในระดับสถาบันฯ ระดับมหาวิทยาลัย และในระดับชาติ ทั้งนี้ เนื่องจากสถาบันฯ เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรมอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมในทุกระดับ มีการบูรณาการทั้งภายในสถาบันฯ และระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยโดยเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและงาน วิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่เน้น "ส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมบนฐานความรู้" เพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้กับสังคม อีกทั้งยังประสานเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชน นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยกับสังคม ดำเนินงานอยู่ภายใต้ "ศูนย์บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" โดยมีบุคลากรที่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาทิ นักวิชาการวัฒนธรรม นักวิชาการดนตรีไทย เป็นผู้รับผิดชอบงาน