ดนตรีเป็นศิลป์และศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมภูมิปัญญาของมนุษย์ที่สร้างขึ้นไว้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปตามกลุ่มชน ด้วยศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร) มีภารกิจในการจัดการฐานข้อมูลเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ทั้งวัฒนธรรมดนตรีไทย ดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์และดนตรีในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ เวทีการเสวนาวิชาการดนตรีจึงเป็นบทบาทหนึ่งทางสังคมการเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนและนำเสนอมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีต่อไป

 

    

        

      เสวนา " เพลงภาษาวิชาการ "

      โดยความร่วมมือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ไทย รุ่นที่ ๘ , มูลนิธิราชสุดา,สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล ให้ความกรุณาเป็นวิทยากร " เล่าบรรลง เพลงภาษา " อีก ๔ ภาษา (ญี่ปุ่น เกาหลี อาหรับ ฟิลิปปินส์) ณ หอศิลป์ วังหน้า วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑

           
               

 

 

 

      การบรรยายพิเศษผ่านเวทีวัฒนธรรม ในหัวข้อ " เพลงกล่อมลูก "  เรื่องเล่าเรากับแม่

      สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยความร่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดบรรยายพิเศษ...หัวข้อเพลงกล่อมลูก “เรื่องเล่าเรากับแม่” การขับร้องและบรรเลงดนตรีไทย “เพลงนกขมิ้น” ผ่านเวทีวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจากคุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากอาจารย์วีระพงศ์ มีสถาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตัดสินและการประกวดการขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และคุณพีรฐศักดิ์ ศักดิ์ติยปราการ เจ้าหน้าที่อาวุโส (ผจก.) สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร ร่วมกับคณะจากงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น ๑๑ ห้อง ๑๑๐๒ สีลม กรุงเทพฯ

    

                    
                      
                      

 

 

 

 

      โครงการเสวนาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เรื่อง " พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ด้านพิธีไหว้ครู "  

        เสวนาองค์ความรู้ด้านดุริยางคศิลป์สำหรับพิธีกรรม "เพลงหน้าพาทย์ในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย" โดยอาจารย์อนันต์ สบฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (ประธานอ่านโองการพิธีไหว้ครูดนตรีไทย) และอาจารย์วัชรากร บุญเพ็ง ศิษย์เก่าวัฒนธรรมศึกษาสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (ผู้บรรเลงระนาดเอกในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย) วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

 

                   
                   

 

 

            เสวนาดนตรีภาษา

             วิทยากรโดย  อาจารย์ฐิระพล  น้อยนิตย์  (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดุริยางคศิลป์  วิทยาลัยนาฏศิลป)

                                   อาจารย์นิรันดร์  แจ่มอรุณ  (รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ภาควิชาดนตรีไทย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

                 

                   

               

                เสวนาปี่อาเซียน

                วิทยากรโดย  อาจารย์อนันต์ สบฤกษ์  (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดุริยางคศิลป์  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล)

                                      อาจารย์สิทธิพร เนตรนิยม  (ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมและภาษาพม่า สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล)

                

 

 

                เสวนาวัฒนธรรมการดนตรี

                  วิทยากรโดย  ดร.ลักขณา ดาวรัตนหงษ์  (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมานุษยวิทยา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล)