งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นพันธกิจหลักของสถาบันฯ โดยมีการบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆในแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ซึ่งถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญทั้งในระดับสถาบันฯ ระดับมหาวิทยาลัย และในระดับชาติ ทั้งนี้ เนื่องจากสถาบันฯ เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรมอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมในทุกระดับ มีการบูรณาการทั้งภายในสถาบันฯ และระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยโดยเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและงานวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่เน้น "ส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมบนฐานความรู้" เพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้กับสังคม อีกทั้งยังประสานเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชน นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยกับสังคม ดำเนินงานอยู่ภายใต้ "งานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" โดยมีบุคลากรที่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาทิ นักวิชาการวัฒนธรรม นักวิชาการดนตรีไทย เป็นผู้รับผิดชอบงาน