งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ และสอดรับกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมุ่งเน้นการบริการวิชาการที่นำไปสู่การพัฒนาสังคม Excellence in professional services and social engagement ซึ่งถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญของสถาบันฯ เนื่องจากเป็นหน่วยภารกิจที่ทำให้สถาบันฯ มีความโดดเด่นในการจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง มีการประสานเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้สถาบันฯ ตลอดจนมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมในทุกระดับ มีการบูรณาการทั้งภายในสถาบันฯ ระหว่างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยและเครือข่าย โดยเชื่อมโยงงานของสถาบันฯ ที่เน้น "บริการทางวิชาการทางด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสังคม " และสอดรับกับการสนับสนุนงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ตามมาตราฐานการอุดมศึกษาโดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มงานด้านศิลปวัฒนธรรม

              

             มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ กระทรวงศึกษาธิการ

               มาตรฐานที่ ๔ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

            สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนำไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย และต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

 

                   ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

              ยุทธศาสตร์ที่ ๓ Excellence in professional services and social engagement  

                เป้าประสงค์

                         ๑. เพื่อส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการให้บริการวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ที่ได้มาตรฐานสากล

                         ๒. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผลงานที่ขับเคลี่อนและตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามความต้องการของสังคมอย่าง มีส่วนร่วม โดยเฉพาะด้านสุขภาพและสุขภาวะ

                     กลยุทธ์

                         ๑. ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการบริการทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสร้างผลตอบแทนให้หน่วยงาน

                         ๒. ส่งเสริมความร่วมมือของหน่วยงานภายในและ/หรือภายนอกเพื่อให้เกิดการบริการทางวิชาการแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary)

                         ๓. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการให้บริการทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพที่สามารถขับเคลื่อนและตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของสังคมอย่างมีส่วนร่วม

 

                    ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

                    ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายและสร้างคุณค่าแก่สังคม

                พันธกิจ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมที่สร้างคุณค่าแก่สังคม

                เป้าประสงค์พันธกิจ

                   ๑. เป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยมหิดลในการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเอเชีย

                   ๒. มีงานวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมจากคุณค่าศิลปวัฒนธรรม

                เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์

                   ๑. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่พัฒนามาจากฐานความเชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมของสถาบัน

                   ๒. เป็นศูนย์กลางเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้แก่บุคลากร ชุมชนแวดล้อมมหาวิทยาลัย ผู้สนใจในระดับชาติและนานาชาติ

                   ๓. ขยายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านภาษาและวัฒนธรรมสู่นานาชาติ

 

                    การจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นการยกระดับภารกิจและให้ความสำคัญกับงานด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน ต่อยอดจากฐานการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของสถาบันฯ ซึ่งมีเครือข่ายในวงกว้างทั้งในระดับสถาบันฯ ระดับมหาวิทยาลัย และมีเครือข่ายกับชุมชน หน่วยงานระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อเป็นเวทีของสังคมในมิติต่างๆ อาทิ การจัดการความรู้ การสร้างนวัตกรรม การผลิตและเผยแพร่  งานวิจัย  การประชุมวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ พื้นที่ทางวัฒนธรรม เป็นต้น งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นพันธกิจหลักของสถาบันฯ ซึ่งถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญทั้งในระดับสถาบันฯ ระดับมหาวิทยาลัย และในระดับชาติ ทั้งนี้ เนื่องจากสถาบันฯ เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในการจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมในทุกระดับ มีการบูรณาการทั้งภายในสถาบันฯ และระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยโดยเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและงานวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่เน้น "ส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมบนฐานความรู้" สร้างความตระหนักให้กับสังคม การดำเนินงานภายใต้ "ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์" โดยมีบุคลากรที่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาทิ นักวิชาการวัฒนธรรม นักวิชาการดนตรีไทย เป็นผู้รับผิดชอบงานนั้น ถือว่าเป็นจุดแข็งที่สถาบันฯจะได้พัฒนางานตลอดจนสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงสู่สังคมต่อไป

                                                             

                       วัตถุประสงค์

                   ๑.  เพื่อยกระดับภารกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันฯ

                   ๒.  เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรมและการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับสถาบันฯ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติและนานาชาติ

                       ๓.  เพื่อส่งเสริมการวิจัยงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม

                   ๔.  เพื่อผลิตและเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรม

                       ๕.  เพื่อสนับสนุนงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ตามมาตราฐานการอุดมศึกษาโดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มงานด้านศิลปวัฒนธรรม

 

                       การบริหารงาน

                       โครงสร้างการบริหารงาน “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์” สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  โดยมีคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารงาน

 

                                                     

                   ชื่อภาษาไทย             ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์

                   

                  ชื่อภาษาอังกฤษ        Center  for  Creative  Arts  and  Culture

 

                  สัญลักษณ์     

                                             

 

                  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ชั้น ๑ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี

                  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

                  ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทฑมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

                  โทร.๐๒-๘๐๐๒๓๐๘-๑๔ ต่อ ๓๒๒๓, ๓๒๑๙ โทรสาร ๐๒-๘๐๐๒๓๓๒

                  E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.