หน้าแรก
การบริหารงาน
บุคลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการตัดสินเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค
บุคลากรภายใน
โครงการและกิจกรรม
เสวนา
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเกณฑ์มาตราฐานดนตรีไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการทำนองเสนาะ
อบรมปี่ใน
ค่ายวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน
ประกวดเพลงกล่อมลูก4ภาค
ประเพณีและวันสำคัญ
ถวายพระพร
วันพระราชทานนาม
วันมหิดล
ลอยกระทง
สงกรานต์
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
การจัดการแสดง
ร้องรำทำเพลง
ลีลาวัฒนธรรม
ท่องเที่ยววัฒนธรรม
ต่าง ประเทศ
ใน ประเทศ
ส่งเสริมผ้าไทย
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
พื้นที่ทางวัฒนธรรม
อาคารเรือนไทย
ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)
วิเทศศิลปวัฒนธรรม
เครือข่ายสัมพันธ์
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
ส่วนงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ศิษย์เก่า
สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย
 

อาจารย์อนันต์  สบฤกษ์                              

 
 

เกิดเมื่อวันที่  10  เมษายน  พ.ศ. 2495

 
  บ้านเลขที่  236  แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
 
 

โทรศัพท์ :                                                                                                                                   

 
     
 

ประวัติการศึกษา

                พ.ศ. 2502 – 2506  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดคลองใหม่

                พ.ศ. 2508 – 2518  ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นสูง (ดุริยางค์ไทย) วิทยาลัยนาฏศิลป

                พ.ศ. 2519 – 2521  การศึกษาบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

                พ.ศ. 2531  การศึกษามหาบัณฑิต (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประวัติการรับราชการ

                พ.ศ. 2518 – 2519  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

                พ.ศ. 2524 – 2540  วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

                พ.ศ. 2540 – 2555  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล

                                          (ปี พ.ศ. 2552 – ปัจุบัน ชื่อสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย)

                พ.ศ. 2555 เกษียณอายุราชการ (ข้าราชการบำนาญ) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

เกียรติคุณสูงสุด

                พ.ศ. 2525  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

                พ.ศ. 2555  ได้รับมอบให้เป็นประธานผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยจาก ครูบุญช่วย  โสวัตร

                                     (วันที่ 1 มีนาคม  พ.ศ. 2555)

 ผลงานด้านดนตรี

                - คณะอนุกรรมการติดตามและพัฒนาเกณฑ์มาตราฐานดนตรีไทย ทบวงมหาวิทยาลัย

                - คณะอนุกรรมการติดตามและพัฒนาเกณฑ์มาตราฐานดนตรีไทย คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

                - กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีไทย , การอ่านทำนองเสนาะ , เพลงกล่อมลูก

                - เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศกว่า 40 ประเทศ