หน้าแรก
การบริหารงาน
บุคลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการตัดสินเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค
บุคลากรภายใน
โครงการและกิจกรรม
เสวนา
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเกณฑ์มาตราฐานดนตรีไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการทำนองเสนาะ
อบรมปี่ใน
ค่ายวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน
ประกวดเพลงกล่อมลูก4ภาค
ประเพณีและวันสำคัญ
ถวายพระพร
วันพระราชทานนาม
วันมหิดล
ลอยกระทง
สงกรานต์
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
การจัดการแสดง
ร้องรำทำเพลง
ลีลาวัฒนธรรม
ท่องเที่ยววัฒนธรรม
ต่าง ประเทศ
ใน ประเทศ
ส่งเสริมผ้าไทย
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
พื้นที่ทางวัฒนธรรม
อาคารเรือนไทย
ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)
วิเทศศิลปวัฒนธรรม
เครือข่ายสัมพันธ์
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
ส่วนงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ศิษย์เก่า
สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย
 

      

                              

 
 

                                                   รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา  พรสิริพงษ์

 
 

                                                   ตำแหน่งวิชาการ  :  รองศาสตราจารย์

 
   

                                                   สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  

                                                   มหาวิทยาลัยมหิดล  ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล

                                                   จังหวัดนครปฐม 73170

                                                                                                                               

 
     
 

 ประวัติการศึกษา                                                                                                                                                                               

-  ศศ.ด. พัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550

-  สม.ม สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2525

-  ศศ.บ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2516

 

งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ

  พหุวัฒนธรรมกับการจัดการสุขภาพ , พหุวัฒนธรรมกับผู้สูงอายุ , วัฒนธรรมข้ามแดน

  การแพทย์พื้นบ้าน

 

ประสบการณ์การวิจัยในรอบ 5 ปี                                                                                                                                                                                                                       

2549 – 2550      โครงการวิจัยเรื่อง ทบทวนวรรณกรรมและประมวลองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายการวิจัย

                           และพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ(หัวหน้าโครงการ)

                           ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อหายุทธศาสตร์ทางสุขภาพเชิงบูรณาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ : โครงการนำร่อง

                           ในจังหวัดนครปฐม

โครงการวิจัยเรื่อง  การศึกษาองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนย่านเยาวราชและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง

 2549 – 2551      โครงการวิจัยเรื่อง  แผนที่วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา :

                            เครื่องมือการกำหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหาชายแดน  (หัวหน้าโครงการ)

2550 – 2551        โครงการจ้างที่ปรึกษาเรื่อง การจัดทำแผนแม่บทการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ                    

 โครงการวิจัยเรื่อง  การวางแผนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนโดยชุมชน    

  ภายใต้โครงการการจัดการทรัพยากรเพื่อสันติภาพและความยั่งยืน เครือข่ายวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน – แม่กลอง

2552–2553          โครงการวิจัยเรื่อง  สุขภาวะของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : การศึกษาเปรียบเทียบภาคเหนือของ

                             ประเทศไทยกับภาคใต้ของมณฑลยูนนานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (หัวหน้าโครงการ)

2552 – 2554         โครงการวิจัยเรื่อง  ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลาง

   โครงการวิจัยเรื่อง  ภูมิปัญญาในการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในกลุ่มชาติพันธุ์ (หัวหน้าโครงการ)

2554 – ปัจจุบัน       โครงการวิจัยเรื่อง  สถาบันศาสนากับการเตรียมความพร้อมในการเป็นสังคมผู้สูงอายุ (หัวหน้าโครงการ)

2556                      โครงการวิจัยสถาบันศาสนากับการเตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ

2557                      โครงการการจัดทำแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2562