หน้าแรก
การบริหารงาน
บุคลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการตัดสินเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค
บุคลากรภายใน
โครงการและกิจกรรม
เสวนา
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเกณฑ์มาตราฐานดนตรีไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการทำนองเสนาะ
อบรมปี่ใน
ค่ายวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน
ประกวดเพลงกล่อมลูก4ภาค
ประเพณีและวันสำคัญ
ถวายพระพร
วันพระราชทานนาม
วันมหิดล
ลอยกระทง
สงกรานต์
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
การจัดการแสดง
ร้องรำทำเพลง
ลีลาวัฒนธรรม
ท่องเที่ยววัฒนธรรม
ต่าง ประเทศ
ใน ประเทศ
ส่งเสริมผ้าไทย
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
พื้นที่ทางวัฒนธรรม
อาคารเรือนไทย
ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)
วิเทศศิลปวัฒนธรรม
เครือข่ายสัมพันธ์
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
ส่วนงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ศิษย์เก่า
สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย
 

   

 

 

                                       อาจารย์วีระพงศ์   มีสถาน                              

 
   

                                       วัน / เดือน / ปีเกิด  10  ธันวาคม  พ.ศ. 2506

 
                                         ตำแหน่ง  :  นักปฏิบัติการวิจัย (ชำนาญการพิเศษ)  
            

                                                           
                                       สถานที่ติดต่อ  :
 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
                                                         
                                        มหาวิทยาลัยมหิดล  ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล
                                           
                                         จังหวัดนครปฐม 73170                                                                                                                          

 
     
 

ประวัติการศึกษา

         -  พ.ศ. 2529    ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)

         -  พ.ศ. 2538    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์)

 

ผลงานวิชาการ

        -  พ.ศ. 2543    จัดทำ พจนานุกรม ลาว – ไทย (ฉบับแรกของประเทศไทย)

        -  พ.ศ. 2547    พจนานุกรม ไทย – ไทย ฉบับมติชน

        -  พ.ศ. 2548    ปริวรรตวรรณกรรมลาวเรื่อง ท้าวฮุ่ง – ท้าวเจือง เป็นอักษรไทยทั้งฉบับ

        -  พ.ศ. 2548    แปลวรรณกรรมซีไรท์ลาวในชุด “ พลิกแผ่นดิน  ปลิ้นแผ่นฟ้า ” และเป็นบรรณาธิการ,   

                               สำนักพิมพ์มติชน

        -  พ.ศ. 2554    ประวัติศาสตร์บอกเล่า “ วิศวะมหิดล : นายช่างของแผ่นดิน ”

 

ประสบการณ์การทำงาน

        -  อาจารย์สอนวิชาภาษาลาวให้กับ นศ. ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

        -  สอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัย Eotvos Lorand กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

        -  สอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัย Ritsumeikan Asia Pacific ประเทศญี่ปุ่น

        -  สอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย La Trobe ประเทศออสเตรเลีย

        -  สอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ประเทศญี่ปุ่น

        -  วิทยากรอบรม “ เทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ”

        -  ผู้ทรงคุณวุฒิออกข้อสอบวิชาภาษาลาว สำหรับนักศึกษาดุษฎีบันฑิตที่สอบเป็นวิชาภาษาที่สาม

        -  การแปลเอกสารที่เนื่องด้วยภาษาลาว

        -  วิทยากรอบรมภาษาและวัฒนธรรมลาวสำหรับเจ้าหน้าที่ฑูตและสถานกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ที่ปฏิบัติหน้าที่

            ณ นครหลวงเวียงจันทน์ และสุวรรณเขต

       -  วิทยากรอบรมภาษา วัฒนธรรม การเมือง การปกครองลาว สำหรับพนักงานบริษัท SCG ที่ไปปฏิบัติงานที่ สปป.ลาว

       -  อาจารย์พิเศษบรรยายหัวข้อ “ประเทศลาวกับประชาคมอาเซียน” ที่วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์

       -  สอนภาษาลาวและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำสื่อการสอน “แอพพลิเคชั่นปฏิสัมพันธ์เพื่อช่วยการเรียนรู้ภาษาลาว” แก่นักศึกษา

           คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

       -  ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินบทความที่เนื่องด้วยภาษาและวัฒนธรรมลาว

       -  วิทยากรอบรม หัวข้อ “เรียนภาษาลาวระยะสั้น 2 วันก็อ่านได้” (ดำเนินการมาแล้วจำนวน 12 ครั้ง)

       -  วิทยากรอบรม “แนวทางการบริหารและการทำงานร่วมกับแรงงานชาวลาว” ที่บริษัทโรยัลพอซแลน จังหวัด สระบุรี

       -  วิทยากรนำเที่ยวทางวัฒนธรรม “ลื้อ 3 แผ่นดิน”

       -  วิทยากรนำเที่ยวทางวัฒนธรรม “ลื้อเมืองน่าน  ลาวหลวงพระบาง”

       -  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตัดสินและการประกวดการขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค (ภาคอีสาน) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

            มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ปรึกษา

      -  ที่ปรึกษาชมรมฮักแพงป่าอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

      -  กรรมการจัดทำพจนานุกรม สำนักพิมพ์มติชน