หน้าแรก
การบริหารงาน
บุคลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการตัดสินเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค
บุคลากรภายใน
โครงการและกิจกรรม
เสวนา
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเกณฑ์มาตราฐานดนตรีไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการทำนองเสนาะ
อบรมปี่ใน
ค่ายวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน
ประกวดเพลงกล่อมลูก4ภาค
ประเพณีและวันสำคัญ
ถวายพระพร
วันพระราชทานนาม
วันมหิดล
ลอยกระทง
สงกรานต์
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
การจัดการแสดง
ร้องรำทำเพลง
ลีลาวัฒนธรรม
ท่องเที่ยววัฒนธรรม
ต่าง ประเทศ
ใน ประเทศ
ส่งเสริมผ้าไทย
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
พื้นที่ทางวัฒนธรรม
อาคารเรือนไทย
ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)
วิเทศศิลปวัฒนธรรม
เครือข่ายสัมพันธ์
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
ส่วนงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ศิษย์เก่า
สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย
            

   

                            

 

 

                                                       อาจารย์สิทธิพร   เนตรนิยม                              

 
  

                                                       วัน/เดือน/ปีเกิด : 22  พฤษภาคม  2516

 
 

                                                         ตำแหน่ง : นักปฏิบัติการวิจัย                                                                    

 
 

                                                        สถานที่ติดต่อ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
                                                        มหาวิทยาลัยมหิดล  ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล 
                                                        จังหวัดนครปฐม 73170                                                                                                                                                

 
     
 

ประวัติการศึกษา

              พ.ศ. 2545      ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภูมิภาคศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

              พ.ศ. 2558      ศิลปะบัณฑิต ศิลปะไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ผลงานวิชาการ

               พ.ศ. 2546    “งานประดับกระจกในมัณฑเลย์: ภาพสะท้อนความสัมพันธ์และความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมพม่า

                                    ระหว่างสมัยราชวงศ์คองบองตอนปลายถึงสิ้นสมัยอาณานิคม (พ.ศ.2360 – 2491) ” 

                                    รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2546

               พ.ศ. 2559    “เข็มขัดรัดองค์ระฆังเจดีย์ ในเขตกำแพงเมืองเชียงใหม่ชั้นใน ”  ศิลปนิพนธ์ระดับปริญญาตรี คณะวิจิตรศิลป

                                     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย

               พ.ศ. 2557     “เสริมสร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรมเพื่อสุขภาวะของแรงงานข้ามชาติ”  (ร่วมคณะวิจัยทุน สสส.)

               พ.ศ. 2550     “อิทธิพลวัฒนธรรมพม่าที่ปรากฏในบทขับร้องและทำนองเพลงที่ใช้ในการแสดงชุดฟ้อนม่านมุยเซียงตา :

                                     ศึกษาและวิเคราะห์เฉพาะกรณีประวัติความหมาย และโครงสร้างของบทเพลง ”

                                    (ทุนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม)

               พ.ศ. 2548    “พระธาตุ : กุศลลักข์ในพุทธศาสนา หมุดหมายทางภูมิศาสตร์ในอุดมคติถึงเครือข่ายชุมชนล้านนาในแอ่งที่ราบเชียงใหม่

                                     ลำพูน” (โครงการวิจัยย่อย ทุนเมธีวิจัยอาวุโส และทุนสนับสนุนฝ่ายชุมชนและสังคม สกว.)

บทความวิชาการ และสารคดี

               พ.ศ. 2560    “พระราชพิธีพระบรมศพพม่าและไทย ” หนังสือรวมบทความโครงการหนังสืองานพระบรมศพในรัชกาลที่ 9

               พ.ศ. 2559    “ด่ะจาน : สงกรานต์พม่า เทศกาลเปลี่ยนผ่าน วิถีเกษตร กับความหวังของผู้คน”

                                    หนังสือรวมบทความประกอบการเสวนาเรื่อง สาดน้ำสงกรานต์วัฒนธรรมร่วมรากเอเซีย,

                                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

                                    ธรรมศาสตร์

               พ.ศ. 2558     “ตะซาวง์ไดง์ จุดไฟตามประทีปในพม่า ” หนังสือประกอบการเสวนาเรื่อง ลอยกระทง เรือพระราชพิธี

                                     วัฒนธรรมน้ำร่วมราก, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับฝ่ายวิชาการ

                                     คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                พ.ศ. 2558    “ตัวตนคนทวาย ในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดพะยาจี” (เสนอการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์

                                     พิ(ศ)พิธภัณฑ์ Museum Refocused 3-4 กันยายน 2558)

                พ.ศ. 2558     “Man Mui Zhiang Ta: Burmese Dance in Thailand – Origin,Meaning,and Lyrics ”

                                     (International Conference on Burma/Myanmar Studies,Burma/Myanmar in Transition:Connectivity,

                                     Changes and Challenges,24-26 July 2015 Chiang Mai University)

                พ.ศ. 2557     “นัตโกจีจ่อ : จากเพลงรำผี สู่เวทีเพลงป๊อบ ” (เสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ วัฒนธรรมสมัยนิยม

                                      สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล)

                พ.ศ. 2556      “อิเหนาพม่า : จากวรรณคดี สู่นาฏกรรม” (เสนองานสัมมนา วรรณคดีอิเหนา มรดกไทย มรดกร่วมในวัฒนธรรมเอเซีย

                                       ตะวันออกเฉียงใต้ โดยศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์แห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ SEAMEO SPAFA)

                พ.ศ. 2552       “ม่านมุยเซียงตา นาฏกรรมล้านนา สู่ภาพสะท้อนเรื่องพม่าศึกษาในสังคมไทย ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 24

                                       ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 25” (เสนอการประชุมระดับชาติ ศิลปศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครั้งที่ 1)

                พ.ศ. 2550       สงกรานต์ กษัตริย์และเกษตร เทศกาลเปลี่ยนผ่านแห่งช่วงเวลาตามนัยวัฒนธรรมพม่า

                                       (จดหมายข่าว ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ปีที่ 9 ฉบับที่ 49 เมษายน-พฤษภาคม 2550)

                พ.ศ. 2549      “พระราชชายาเจ้าดารารัศมีกับการดนตรีไทย ” (เอกสารประกอบนิทรรศการงานพระราชชายาเจ้าดารารัศมีกับงาน

                                       สังคีตศิลป์ ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักเจ้าดาราภิรมย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 สิงหาคม 2549)

                พ.ศ. 2545       “เมียวดี : สังเขปประวัติศาสตร์และตำนานท้องถิ่นที่น่าสนใจในชายแดนพม่า” (วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 27

                                        ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2544)

ประวัติด้านการบรรยาย/วิทยากร

                พ.ศ. 2560       “250 ปีแห่งวาทะกรรมพม่าเผาเมือง การก้าวผ่านประวัติศาสตร์บาดแผลสู่การสร้างทัศนะคติที่ดี ”

                                       วิทยากรร่วมงานเสวนา 250 ปี ปัจฉิมกาลกรุงศรีอยุธยา : ปริวรรตบทเรียน เพื่อสร้างสรรอนาคต

                                        ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 24 มีนาคม 2560

                พ.ศ. 2558       “ตัวตนคนทวาย ในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดพะยาจี” ในการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ พิ(ศ)พิธภัณฑ์

                                        Museum Refocused  4 กันยายน 2558

                พ.ศ. 2556       “อิเหนาพม่า: จากวรรณคดีสู่นาฏกรรม” ในงานเสวนา อิเหนา : มรดกไทยมรดกร่วมในวัฒนธรรมเอเซียตะวันออกเฉียง

                                        ใต้จัดโดยศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ SPAFA