หน้าแรก
การบริหารงาน
บุคลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการตัดสินเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค
บุคลากรภายใน
โครงการและกิจกรรม
เสวนา
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเกณฑ์มาตราฐานดนตรีไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการทำนองเสนาะ
อบรมปี่ใน
ค่ายวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน
ประกวดเพลงกล่อมลูก4ภาค
ประเพณีและวันสำคัญ
ถวายพระพร
วันพระราชทานนาม
วันมหิดล
ลอยกระทง
สงกรานต์
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
การจัดการแสดง
ร้องรำทำเพลง
ลีลาวัฒนธรรม
ท่องเที่ยววัฒนธรรม
ต่าง ประเทศ
ใน ประเทศ
ส่งเสริมผ้าไทย
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
พื้นที่ทางวัฒนธรรม
อาคารเรือนไทย
ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)
วิเทศศิลปวัฒนธรรม
เครือข่ายสัมพันธ์
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
ส่วนงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ศิษย์เก่า
สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย
          

 

                                                          

                                                        รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา  ศรีจำปา                              

 
  

                                                       ตำแหน่งวิชาการ  :  รองศาสตราจารย์

 
         

                                                        สถานที่ติดต่อ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
                                                       
มหาวิทยาลัยมหิดล  ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล 
                                                        จังหวัดนครปฐม 73170                                                                                                                                    

 
 

                                                                                                                                                

 
     
 

ประวัติการศึกษา

                   - ปริญญาเอก ( ภาษาศาสตร์ ) จาก La Trobe University

 

งานวิจัยที่สนใจ

                   - ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยที่สัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

                   - ภาษาและวัฒนธรรมข้ามพรมแดน

                   - ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม

                   - อินเดียศึกษา

                   - ภาษา วัฒนธรม และชาติพันธุ์ในอาเซียนและอินเดีย

 

งานวิจัย

         2551   :  แผนแม่บทการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

         2551  :  โครงการจัดทำแผนพลังงานในระดับชุมชน 6 ชุมชน สนองพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง"

                     การจัดทำแผนพลังงานในระดับชุมชน

         2551  :   พจนานุกรมศัพท์ธุรกิจไทย – อังกฤษ – เวียดนาม

         2551  :   การศึกษาภาษาเวียดนามถิ่นเหนือ กลาง ใต้ ในประเทศเวียดนามการแปรศัพท์และเสียง

         2550  :  สื่อวัฒนธรรม 8 ชนเผ่าสานใยการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน จังหวัดราชบุรี

         2549  :  สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย เวียดนาม

         2544  :  แผนที่ภาษาของชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย

         2544  :  โลกทัศน์ของชาวเวียดนามจากสุภาษิต

         2542  :  สุภาษิตเวียดนาม เล่ม 2

         2542  :  คำพ้องรูปภาษาเวียดนาม

         2541  :  สุภาษิตเวียดนาม เล่ม 1

         2541  :  กลุ่มความหมายของคำภาษาเวียดนาม

         2539  :  รายงานการวิจัยสถานภาพงานวิจัยภาษาศาสตร์ในประเทศไทย

         2538  :  การศึกษาภาษาเวียดนามจากบทสนทนา

         2533  :  การพัฒนาระบบการเขียนภาษาเขมรถิ่นไทย

         2532  :  บทสนทนาภาษาไทย – เวียดนาม

         2532  :  พจนานุกรมไทย – กะเหรี่ยงสะกอ