หน้าแรก
การบริหารงาน
บุคลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการตัดสินเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค
บุคลากรภายใน
โครงการและกิจกรรม
เสวนา
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเกณฑ์มาตราฐานดนตรีไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการทำนองเสนาะ
อบรมปี่ใน
ค่ายวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน
ประกวดเพลงกล่อมลูก4ภาค
ประเพณีและวันสำคัญ
ถวายพระพร
วันพระราชทานนาม
วันมหิดล
ลอยกระทง
สงกรานต์
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
การจัดการแสดง
ร้องรำทำเพลง
ลีลาวัฒนธรรม
ท่องเที่ยววัฒนธรรม
ต่าง ประเทศ
ใน ประเทศ
ส่งเสริมผ้าไทย
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
พื้นที่ทางวัฒนธรรม
อาคารเรือนไทย
ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)
วิเทศศิลปวัฒนธรรม
เครือข่ายสัมพันธ์
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
ส่วนงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ศิษย์เก่า
สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย
 

 

                                                       

                                                      ดร.ลักขณา   ดาวรัตนหงษ์                              

 
 

                                                      ตำแหน่ง     ข้าราชการบำนาญ

 

           

                                                      สถานที่ติดต่อ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
                                                      มหาวิทยาลัยมหิดล  ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล 
                                                      จังหวัดนครปฐม 73170                                                       

                                                      E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 
     

                                                                                                                                                                                      

 
     
 

ประวัติการศึกษา

         พ.ศ. 2511 - 2514         อ.บ.ภาษาไทย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

         พ.ศ. 2522 - 2524         ศศ.ม. มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาษาศาสตร์และภาษาอาเซียอาคเนย์)

         พ.ศ. 2527 - 2528         D.E.A (diplôme d’études approfondies) (Anthropologie sociale et ethnologie)      

                                             (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris)

         พ.ศ. 2532 - 2537         Doctorat de l’EHESS (Très honorable) (Anthropologie sociale et ethnologie)    

                                              (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris)

 

ประวัติการทํางาน

         พ.ศ. 2525 - 2551        นักวิจัยและอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล

                                            ปัจจุบันสถาบันฯใช้ชื่อว่า สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

         พ.ศ. 2537 - 2551        กรรมการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวัฒนธรรมศึกษา , สาขาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา

                                            และสาขาพัฒนาชนบทศึกษา

         พ.ศ. 2538 - 2545        หัวหน้าสำนักงานวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์

         พ.ศ. 2548 - 2551        ประธานหลักสูตรปริญญาโท สาขาพัฒนาชนบทศึกษา

 

ประวัติการทำงานด้านอื่นๆ

                 -  สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ เช่น นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Sydney,  มหาวิทยาลัย Ritsumeikan    

                      Asia Pacific, Japan, มหาวิทยาลัย Baise, China และชาวต่างชาติอื่นๆ (พ.ศ.2537-ปัจจุบัน)

                 -  บรรยายเรื่อง มานุษยวิทยาวัฒนธรรม และการวิจัยทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม ให้สถานศึกษาอื่น เช่น

                      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คณะศิลปกรรม ศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์)

                      สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี

                 -  สอนวิชา มานุษยวิทยาภาษาศาสตร์ ให้นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาภาษาไทย  ม.ศิลปากร

                 -  เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและเอก ณ สถานศึกษาอื่น ได้แก่

                      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ผลงานทางวิชาการ

                  2525/1982     A Contrastive Study on Lisu and Thai Phonology. M.A.Thesis,

                                          Faculty of Graduate Study, Mahidol University, 149 pages.

                  2529             พจนานุกรมภาษาละว้า – ไทย  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท   

                                          มหาวิทยาลัยมหิดล (งานวิจัยร่วมกับ  รศ.ดร.คุณหญิงสุริยา  รัตนกุล) หน้า 501

                  2531             อาหารแสลงโรคและบริโภคนิสัยของชาวกะเหรี่ยงสะกอ  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ  

                                          พัฒนาชนบท  มหาวิทยาลัยมหิดล (งานวิจัยร่วมกับ  รศ.ดร.คุณหญิงสุริยา  รัตนกุล)

                  2532            “พิธีไหว้ผีดินของชาวลีซอ”  ภาษาและวัฒนธรรม 8(2) : 104-129

                  2537/1994      La culture lissoue à travers les classificateurs dans la vie quotidienne et dans la tradition orale.

                                          Thèse du doctorat de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 465 pages.

                  2537              “พิธีไหว้ผีบรรพบุรุษของชาวลีซอ ”  ภาษาและวัฒนธรรม 13(1) : 82-91

                  2537              “บทบาทของนิทานพื้นบ้านไทยในการเสริมพลังทางวัฒนธรรมให้แก่ครอบครัว ”  บทความเสนอ

                                          ในการสัมมนาเรื่อง  การเสริมพลังทางวัฒนธรรมแก่ครอบครัวในยุคโลกาภิวัตน์ จัดโดย

                                          สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล 4 – 5 สิงหาคม  2537

                  2539               สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : ลีซอ  นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล

                  2543              “Lisu’s problems in learning Thai phonology” Paper presented at the 33rd ICSTLL

                                          (International Conference on Sino-Tibetan Languages and Linguistics) 2-6 October 2000,

                                          Ramkhamhaeng University, Bangkok.

                  2544              “Lisu classifiers” Paper presented at the 34th ICSTLL (the 34th International Conference

                                          on Sino-Tibetan Languages and Linguistics), 23-27 October 2001, Kunming,

                                          the People’s Republic of China.

                  2546              “Thai phonology and writing system” Paper presented at the Conference on

                                          Thai Language and Culture, organized by the Institute of Language and

                                          Culture for Rural Development, Mahidol University, 2 September 2003, Yangon, Myanmar.

                  2548              “Ground Spirits : traditional and powerful beliefs of the Thai people”

                                          Paper presented at the Conference on Cultural and Religious Mosaic of South

                                          and Southeast Asia : Conflict and Consensus through the Ages, 27-30 January 2005,

                                          New Delhi, India.

                  2548              “มานุษยวิทยาวัฒนธรรม ” ใน ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน 

                                          กระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล