หน้าแรก
การบริหารงาน
บุคลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการตัดสินเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค
บุคลากรภายใน
โครงการและกิจกรรม
เสวนา
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเกณฑ์มาตราฐานดนตรีไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการทำนองเสนาะ
อบรมปี่ใน
ค่ายวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน
ประกวดเพลงกล่อมลูก4ภาค
ประเพณีและวันสำคัญ
ถวายพระพร
วันพระราชทานนาม
วันมหิดล
ลอยกระทง
สงกรานต์
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
การจัดการแสดง
ร้องรำทำเพลง
ลีลาวัฒนธรรม
ท่องเที่ยววัฒนธรรม
ต่าง ประเทศ
ใน ประเทศ
ส่งเสริมผ้าไทย
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
พื้นที่ทางวัฒนธรรม
อาคารเรือนไทย
ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)
วิเทศศิลปวัฒนธรรม
เครือข่ายสัมพันธ์
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
ส่วนงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ศิษย์เก่า
สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย
 

 

                                               

                                               รองศาสตราจารย์ดวงพร คำนูณวัฒน์                              

 
              

                                               ตำแหน่งวิชาการ  :  รองศาสตราจารย์

 
   

                                               สถานที่ติดต่อ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
                                               มหาวิทยาลัยมหิดล  ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล 
                                               จังหวัดนครปฐม 73170                                                                                                                                

 
 

                                                                                                                                                

 
     
 

ประวัติการศึกษา

        - ปริญญาโท  M.A. (Communication) Western Michigan University, U.S.A. พ.ศ. 2519

        - ปริญญาตรี  นศ.บ. (เกียรตินิยม) สาขาประชาสัมพันธ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2517

 

ประสบการณ์การวิจัยในรอบ 5 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา)

         พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน    โครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในเขต 

                                            กรุงเทพมหานคร : กรุงธนเหนือ (หัวหน้าโครงการ) สนับสนุนโดย กรุงเทพมหานคร

         พ.ศ. 2551-2554         โครงการวิจัยเรื่อง "การขับเคลื่อนสื่อพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะเยาวชน" (หัวหน้าโครงการ)

                                            สนับสนุนโดย  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

         พ.ศ. 2549 - 2551       โครงการวิจัยเรื่อง    การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม (หัวหน้าโครงการ)

                                            ภายใต้ โครงการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างมีส่วนร่วมในภูมิภาคตะวันตก

                                            สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยมหิดล

         พ.ศ. 2550 - 2551      โครงการวิจัยเรื่อง  การสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น : แนวคิด การดำเนินงาน และการขยาย 

                                           ผลสาธารณสุข (หัวหน้าโครงการ) สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข   

                                           (สวรส.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

          พ.ศ. 2551                 โครงการวิจัยเรื่อง การติดตามประเมินผลเพื่อการสร้างเสริมพลัง ได้รับทุนจาก

                                           แผนงานสนับสนุนสื่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว  สนับสนุนโดย

                                           สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

          พ.ศ. 2551                 โครงการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบ

                                           สุขภาพฯ (หัวหน้าโครงการ) สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

                                           โครงการวิจัยเรื่องการสำรวจข้อมูลชุมชนรอบวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักร

                                           กัมพูชา (หัวหน้าโครงการ) สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยมหิดล

          พ.ศ. 2550                 โครงการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจและปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนท้องถิ่น

                                           จังหวัดนครปฐม (หัวหน้าโครงการ)