หน้าแรก
การบริหารงาน
บุคลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการตัดสินเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค
บุคลากรภายใน
โครงการและกิจกรรม
เสวนา
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเกณฑ์มาตราฐานดนตรีไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการทำนองเสนาะ
อบรมปี่ใน
ค่ายวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน
ประกวดเพลงกล่อมลูก4ภาค
ประเพณีและวันสำคัญ
ถวายพระพร
วันพระราชทานนาม
วันมหิดล
ลอยกระทง
สงกรานต์
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
การจัดการแสดง
ร้องรำทำเพลง
ลีลาวัฒนธรรม
ท่องเที่ยววัฒนธรรม
ต่าง ประเทศ
ใน ประเทศ
ส่งเสริมผ้าไทย
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
พื้นที่ทางวัฒนธรรม
อาคารเรือนไทย
ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)
วิเทศศิลปวัฒนธรรม
เครือข่ายสัมพันธ์
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
ส่วนงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ศิษย์เก่า
สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย

 

 

 

 

                                                   

                                                 ดร.พชร    สุวรรณภาชน์                               

 
 

                                                 สถานที่ติดต่อ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
                                                 มหาวิทยาลัยมหิดล  ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล 
                                                 จังหวัดนครปฐม 73170

 
         

                                                                                                                                                                                

 
 

                                                                                                                                                

 
     
 

ประวัติการศึกษา

               ปร.ด. ( ดนตรีวิทยา ) จาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

งานวิจัยที่สนใจ

               - ดนตรีวิทยา

               - ปรัชญาดนตรี

               - คอมพิวเตอร์ดนตรี

               - วัฒนธรรมศึกษา

               - คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

งานวิจัย

      2555  :   การจัดการความรู้ในการด้นของหมอเพลงโคราชและผลกระทบที่ีมีต่อวัฒนธรรมเพลงโคราช

      2551  :   วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่สาขาดนตรี

      2542  :  โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนำเสนอ “สารานุกรมกลุ่มชาติพันธ์ในประเทศไทย” ด้วยระบบมัลติมีเดีย

                 :   คลังข้อมูลเครื่องดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย

                 :   การจัดทำคลังข้อมูลเครื่องดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธ์ไทย-ลาว

 

ผลงานอื่นๆ

        2552  :  พชร สุวรรณภาชน์ , . ( 2552 ). ถอดบทเรียนกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กลุ่มวิจัยดนตรี..

      2552  :  พชร สุวรรณภาชน์ , . ( 2552 ). ทฤษฎีทางมานุษยวิทยาการดนตรี. แนวคิดและทฤษฎีทาง

                      มานุษยวิทยาการดนตรี. เอกสารประกอบการสอน...