หน้าแรก
การบริหารงาน
บุคลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการตัดสินเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค
บุคลากรภายใน
โครงการและกิจกรรม
เสวนา
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเกณฑ์มาตราฐานดนตรีไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการทำนองเสนาะ
อบรมปี่ใน
ค่ายวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน
ประกวดเพลงกล่อมลูก4ภาค
ประเพณีและวันสำคัญ
ถวายพระพร
วันพระราชทานนาม
วันมหิดล
ลอยกระทง
สงกรานต์
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
การจัดการแสดง
ร้องรำทำเพลง
ลีลาวัฒนธรรม
ท่องเที่ยววัฒนธรรม
ต่าง ประเทศ
ใน ประเทศ
ส่งเสริมผ้าไทย
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
พื้นที่ทางวัฒนธรรม
อาคารเรือนไทย
ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)
วิเทศศิลปวัฒนธรรม
เครือข่ายสัมพันธ์
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
ส่วนงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ศิษย์เก่า
สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย
 

 

 

                                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ   บุราสิทธิ์                          

 
         

                                            ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
 

                                            สถานที่ติดต่อ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
                                            มหาวิทยาลัยมหิดล  ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล 
                                            จังหวัดนครปฐม 73170                                                                                                                                

 
 

                                                                                                                                                

 
     
 

ประวัติการศึกษา

               - ศศ.ม  สังคมวิทยาการพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2534

               - ศศ.บ  รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2524

 

งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ

               - การพัฒนาชนบท , การสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน , ภูมิปัญญาชาวบ้าน , การศึกษากลุ่มชาติพันธุ์

 

ประสบการณ์การวิจัยในรอบ 5 ปี

               พ.ศ. 2552 - 2553         โครงการวิจัยเรื่อง  ภูมิปัญญาในการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในกลุ่มชาติพันธุ์

               พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน       โครงการวิจัยเรื่อง  สถาบันศาสนากับการเตรียมความพร้อมในการเป็นสังคมผู้สูงอายุ

 

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในรอบ 5 ปี

                -   Yongyuth Burasith. (2009). Provincial and Local Governments and Their Roles in the Thai-Cambodia    

                     Relationship. Journal of Language and Culture, 28(2), 89-115.

               -   Yongyuth Burasith. (2009, August). The local Administrative Organization and Its Role in Thai- 

                     Cambodia Borders Relationships. 18 The Proceeding of International Conference on the Role of       

                     University in Hand-On Education, Organized by Rajamangala University of Tecnology  

                     Lanna(RMUTL) Thailand.

               -   Yongyuth Burasith. (2011). Community Participation in Thai Lue Elderly Health Care, 17(2)