หน้าแรก
การบริหารงาน
บุคลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการตัดสินเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค
บุคลากรภายใน
โครงการและกิจกรรม
เสวนา
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเกณฑ์มาตราฐานดนตรีไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการทำนองเสนาะ
อบรมปี่ใน
ค่ายวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน
ประกวดเพลงกล่อมลูก4ภาค
ประเพณีและวันสำคัญ
ถวายพระพร
วันพระราชทานนาม
วันมหิดล
ลอยกระทง
สงกรานต์
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
การจัดการแสดง
ร้องรำทำเพลง
ลีลาวัฒนธรรม
ท่องเที่ยววัฒนธรรม
ต่าง ประเทศ
ใน ประเทศ
ส่งเสริมผ้าไทย
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
พื้นที่ทางวัฒนธรรม
อาคารเรือนไทย
ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)
วิเทศศิลปวัฒนธรรม
เครือข่ายสัมพันธ์
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
ส่วนงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ศิษย์เก่า
สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย
 

 

 

                                                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอี่ยม  ทองดี                          

 
 

                                                    ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
      

                                                    สถานที่ติดต่อ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
                                                    มหาวิทยาลัยมหิดล  ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล 
                                                    จังหวัดนครปฐม 73170                                                                                                                                

 
 

                                                                                                                                                

 
     
 

ประวัติการศึกษา

                   - ศศ.ม. ( ภาษาศาสตร์และภาษาเอเชียอาคเนย์ ) From มหาวิทยาลัยมหิดล

 

งานวิจัยที่สนใจ

                   - ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา

                   - ภูมิปัญญาชาวบ้าน

                   - วัฒนธรรมท้องถิ่น

                   - ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

 

งานวิจัย

          2551  :  แผนแม่บทการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

          2551  :  โครงการจัดทำแผนพลังงานในระดับชุมชน 6 ชุมชน สนองพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง"

                       การจัดทำแผนพลังงานในระดับชุมชน

          2549  :  โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก : การวิจัยประเมินผลชุมชนเป็นสุขภาคกลาง

                        ประมวลผลการดำเนินงานโครงการเครือข่าย 9 โครงการ

          2549  :  การผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาวไทยยวน บ้านคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

 

          2549  :  โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก : การผลิตสื่อประเมินผลชุมชนเป็นสุข

                         ภาคตะวันตก

          2546  :  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้บริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาในรอบร้อยปี เรื่อง อิสลามกับพัฒนาการของ

                         ชุมชนมุสลิมในบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2442-2542

 

ผลงานอื่นๆ

          2547  :  เอี่ยม  ทองดี (2527) ควาย ข้าว พระ ผี พิธีกรรม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สหธรรมิก

          2538  :  เอี่ยม  ทองดี (2538) ข้าว : วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพมหานคร: : สำนักพิมพ์มติชน