หน้าแรก
การบริหารงาน
บุคลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการตัดสินเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค
บุคลากรภายใน
โครงการและกิจกรรม
เสวนา
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเกณฑ์มาตราฐานดนตรีไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการทำนองเสนาะ
อบรมปี่ใน
ค่ายวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน
ประกวดเพลงกล่อมลูก4ภาค
ประเพณีและวันสำคัญ
ถวายพระพร
วันพระราชทานนาม
วันมหิดล
ลอยกระทง
สงกรานต์
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
การจัดการแสดง
ร้องรำทำเพลง
ลีลาวัฒนธรรม
ท่องเที่ยววัฒนธรรม
ต่าง ประเทศ
ใน ประเทศ
ส่งเสริมผ้าไทย
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
พื้นที่ทางวัฒนธรรม
อาคารเรือนไทย
ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)
วิเทศศิลปวัฒนธรรม
เครือข่ายสัมพันธ์
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
ส่วนงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ศิษย์เก่า
สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย
 

 

 

 

                                 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล                              

 
        

                                 ตำแหน่งวิชาการ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

 
                                   ติดต่อ : มูลนิธิราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
                                 132/111 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม73170
 
 

                                 โทรศัพท์ : 0-2889-2204, 0-2441-0173                                                      

 
     
 

 

ประวัติการศึกษาและเกียรติการศึกษา

• 2545 วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (Communication Disorders) มหาวิทยาลัยมหิดล

•  2540 ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๐ (ดุริยางคศาสตร์), รองศาสตราจารย์ ระดับ ๑๐ (แพทย์ศาสตร์)

• 2537 ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ ดุริยางคศิลป์ ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

• 2515 อนุมัติบัตร (พ.บ.,อ.ว.) โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา

• 2511 M.A. Communication Disorders , Temple University, U.S.A

• 2508 ประกาศนียบัตร์ชั้นสูงหลังปริญญา สาขาหู คอ จมูก Univ.of Pennsylvania

• 2505 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ (ศิริราช)

 

ประวัติการรับราชการ (เฉพาะที่สำคัญและเป็นงานบุกเบิก)

 • 2540 ปัจจุบันข้าราชการบำนาญ

• 2536 - 2540 หัวหน้าหลักสูตร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขางานบริการคนพิการ

  (ผู้ก่อตั้งครั้งแรกในประเทศไทย)  ผู้อำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

• 2531 - 2536 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยมหิดล

• 2512 - 2531 หัวหน้าหลักสูตร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวัฒนธรรมศึกษา (ดนตรีชาติพันธุ์)

  (ผู้ก่อตั้งครั้งแรกในประเทศไทย), หัวหน้าหลักสูตร ป.เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย   

   ภาควิชาโสตฯ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี (ผู้ก่อตั้งครั้งแรกในประเทศไทย), อาจารย์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิก

   ลาริงซ์ คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี• 2522 - 2529 หัวหน้าภาควิชา โสต ศอนาสิก รามาธิบดี

 

ตำแหน่งหน้าที่อื่นๆและกิจกรรมที่เคยทำในอดีต

    •งานของมหาวิทยาลัยมหิดล

- ประธานคณะอนุกรรมการเผยแพร่ความรู้ และผลงานทางวิชาการผ่านสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยมหิดล 2527 – 2531

- ประธานคณะอนุกรรมการ จัดงานประกวดดนตรีไทย " ฆ้องทองคำครั้งที่ 2 "

- คณะกรรมการจัดงานมหกรรมเดี่ยวเพลงไทยชัยมงคล ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

   สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชันษา ครบ 30 พรรษา จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล โรงละครแห่งชาติ

- คณะกรรมการจัดงานประชันดนตรีไทยหน้าพระที่นั่ง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

- คณะกรรมการจัดการงานเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเรือนไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายาและ การทรงสักวากลอนสด เรื่องสังข์ทอง

   ตอนเลือกคู่ (ทรงสักวาครั้งแรก)

- ประธานคณะอนุกรรมการ ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา

- กรรมการพิจารณาผลงานเพื่อขอเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 2542 – ปัจจุบัน

- กรรมการบริหารประเภทผู้ทรงคุณวุฒิสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2539

- ที่ปรึกษาคณะทำงานศึกษา เรื่อง วิชาเลือกเสรีสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2539

    • งานบริการการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

- กรรมการจัดทำปทานุกรมศัพท์เฉพาะสาขาการศึกษาพิเศษของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- กรรมการอำนวยการ การจัดการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ

- อนุกรรมการทำงานจัดทำรายละเอียดโครงการสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็กพิการของ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536

- กรรมการพิจารณาขอเปิดดำเนินการหลักสูตรและการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดม ศึกษาเอกชน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ประยุกต์

   และดุริยศิลป์ ทบวงมหาวิทยาลัย     2539 - 2549

- คณะอนุกรรมการสร้างเกณฑ์มาตราฐานสาขาวิชาดนตรีไทย ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ 2532 – 2541

- กรรมการส่งเสริมและประสานงาน ดนตรีไทยอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530 – 2542

- อนุกรรมการจัดทำเกณฑ์ประเมินการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537

- กรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 2540 – ปัจจุบัน

- กรรมการพิจารณาผลงานวิชาการข้าราชการครู กรมการฝึกหัดครู

- คณะกรรมการสถาบันไทยคดีศึกษา พ.ศ. 2534 – 2540

- กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2546 – ปัจจุบัน

 

รางวัลที่ได้รับ

• รางวัลหนังสือสารคดียอดเยี่ยม "สังคีตสยาม" พ.ศ. 2529 จากองค์การยูเนสโกและกระทรวงศึกษาธิการ

• รางวัลสังข์เงิน จากการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ดีเด่น 2531

• รางวัลสายฟ้าทองคำ การจัดรายการวิทยุ 2532

• รางวัลปาฐกถา สุด แสงวิเชียร 2532

• รางวัลเมขลา จากการจัดรายการโทรทัศน์ สาระสังคีต 2533

• รางวัลผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น กรมศิลปากร รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2534

• รางวัลแพทย์ดีเด่นจากสมาคมศิษย์เก่าศิริราช

• รางวัลอาจารย์ดีเด่นของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2537

• รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล (ประเภทครูดีเด่น) 2537

• เข็มที่ระลึกบุคคลดีเด่นของสมาคมศิษย์เก่า คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราช

• เข็มพระรูปทองคำลงยาชั้นที่ 1 มูลนิธิราชสุดา พ.ศ. 2544

• รางวัลปาฐกถา ประสงค์ ตู้จินดา พ.ศ. 2545

• รางวัลมหิดลทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 1 มี.ค. 2545

• รางวัล The American Audiology Academy ,Global Village Award 2001

  (เป็นคนเอเซียคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้จากสหรัฐอเมริกา) พ.ศ. 2544

  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

• เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลปัจจุบัน ชั้น 4 พ.ศ. 2528

• ประถมาภรณ์มงกุฏไทย พ.ศ. 2529

• ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2532

• มหาวชิรมงกุฏ พ.ศ. 2537

• เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2537