หน้าแรก
การบริหารงาน
บุคลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการตัดสินเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค
บุคลากรภายใน
โครงการและกิจกรรม
เสวนา
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเกณฑ์มาตราฐานดนตรีไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการทำนองเสนาะ
อบรมปี่ใน
ค่ายวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน
ประกวดเพลงกล่อมลูก4ภาค
ประเพณีและวันสำคัญ
ถวายพระพร
วันพระราชทานนาม
วันมหิดล
ลอยกระทง
สงกรานต์
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
การจัดการแสดง
ร้องรำทำเพลง
ลีลาวัฒนธรรม
ท่องเที่ยววัฒนธรรม
ต่าง ประเทศ
ใน ประเทศ
ส่งเสริมผ้าไทย
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
พื้นที่ทางวัฒนธรรม
อาคารเรือนไทย
ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)
วิเทศศิลปวัฒนธรรม
เครือข่ายสัมพันธ์
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
ส่วนงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ศิษย์เก่า
สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย
 

 

 

                           

 
 

 

                                                      ดร.นรเศรษฐ์  พิสิฐพันพร 

 
       

                                                      สถานที่ติดต่อ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
                                                      มหาวิทยาลัยมหิดล  ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล 
                                                      จังหวัดนครปฐม 73170                                                                                                                                

 
 

                                                                                                                                                

 
     
 

ประวัติการศึกษา

                   - ปริญญาเอก ( ภาษาศาสตร์ ) From La Trobe University

งานวิจัยที่สนใจ

                   - ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน

                   - ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์

 

งานวิจัย

          2552  :  แผนที่วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา

          2552  :  “ แรงงานข้ามชาติกัมพูชา ” แผนที่วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา

          2551  :  ภาษามลายูท้องถิ่นในประเทศไทย : การศึกษาสถานการณ์ทางภาษา การพัฒนา และการวางแผนการใช้

                       ภาษาเพื่อการศึกษาและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระยะที่ 1)

          2551  :  เขียนและอ่านภาษาไทย

          2551  :  พยัญชนะเขมร

          2550  :  เรียนสระเขมร

          2550  :  สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : ว้า

          2549  :  โครงการการศึกษาและรวบรวมคำศัพท์เขมรว่าด้วยเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

          2549  :  สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : จีนฮ่อ

          2548  :  การพัฒนาเครื่องมือบุคลากร และเครือข่ายในการเตรียมความพร้อมสู่ท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูภาษาและ

                        วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต

          2548  :  รายงานผลการวิจัยการพัฒนาเครื่องมือบุคลากรและเครือข่ายในการเตรียมความพร้อมกลุ่มโซ่ (ทะวืง)

          2543  :  ทำเนียบพระสงฆ์นักพัฒนาภาคอีสาน

          N/A   :  ศึกษาและรวบรวมคำศัพท์เขมรว่าด้วยการแพทย์

          N/A   :  ชุดโครงการจัดทำสารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย

          N/A   :  ศึกษาและรวบรวมคำศัพท์เขมรว่าด้วยการแพทย์

 

ผลงานอื่นๆ

          2552  :  นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร,. (2552).แรงงานข้ามชาติกัมพูชา.แผนที่วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัด

                              ชายแดนไทย-กัมพูชา. นครปฐม :สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท. 121-158

          2549  :  นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร,. (2549). รายงานการวิจัยเรื่องศึกษาและรวบรวมคำศัพท์เขมรว่าด้วยเศรษฐกิจ  

                              การเมือง และสังคม

          2548  :  นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร,. (2548).ตุ้ยจื่อของชาวจีนฮ่อ.รวมบทความวิชาการภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ

                              พัฒนาชนบท ที่ระลึกในโอกาส 5 รอบศาตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล และ ศาตราจารย์ ดร.สุวิไล    

                              เปรมศรีรัตน์. นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท

          2548  :  นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร,. (2548).รายงานผลการวิจัยการพัฒนาเครื่องมือบุคลากรและเครือข่ายในการ

                              เตรียมความพร้อมกลุ่มโซ่ (ทะวืง).สรุปผลการสัมมนาเรื่องวิกฤตทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติ

                              พันธุ์:ปัญหาหรือโอกาส?. นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท. 83-103

          2548  :  นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร,. (2548).สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : จีนฮ่อ. นครปฐม:

                               สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท

          2542  :  นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร,. (2542).เสียง ร ในภาษาไทย. ศิลปวัฒนธรรม, 20(10), 129-130

          2539  :  นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร,. (2539). สมาคมลับอั้งยี่ในประเทศสยาม. ศิลปวัฒนธรรม, 17(4), 198-199